Gabinet jest zamknięty, ale śmiało dzwoń

Regulamin

Ogólne warunki handlowe Tandartspraktijk Leidschendam

 1. Ogólne warunki stanowią nieodłączną część umowy(-ów) na leczenie pomiędzy firmą Tandartspraktijk Leidschendam, zwaną dalej „świadczeniodawcą”, w tym jej pracownikami, a pacjentem, zwaną dalej „umową”. Udostępniane są pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przed lub w momencie zawarcia umowy/umów, znajdują się w poczekalni oraz przesyłane są na żądanie.

Osoby trzecie

 1. Opiekun ma prawo do zaangażowania w wykonanie umowy osób trzecich. Dołoży należytej staranności przy wyborze tych osób trzecich i, jeśli będzie to rozsądnie możliwe, wcześniej skonsultuje się z pacjentem, z wyjątkiem obserwatorów i techników dentystycznych. Tandartspraktijk Leidschendam nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie tych osób trzecich. Artykuły 7:404, 7:409 i 7:422 ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.


Koszty i płatność

 1. Koszty leczenia, w tym koszty technologii i materiałów, obciążają i pokrywają je pacjent, niezależnie od tego, czy może zadeklarować je w całości lub w części ubezpieczycielowi zdrowotnemu i czy koszty te zostaną pacjentowi zwrócone. Koszty leczenia nieletnich zostaną poniesione przez przedstawiciela(-ów) prawnego(-ych).
 2. O ile nie określono inaczej, Tandartspraktijk Leidschendam oblicza koszty leczenia zgodnie ze stosowanym przez siebie standardowym cennikiem, który jest dostępny do wglądu w przychodni świadczeniodawcy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku standardowym. Jeżeli zmiana stawek w cenniku standardowym skutkuje zmianą ceny za umówiony zabieg, pacjent zostanie o tym poinformowany pisemnie i/lub cyfrowo przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. Wizyty należy odwołać – jeśli zaistnieje taka konieczność z powodu siły wyższej – najpóźniej na 24 godziny przed zabiegiem w dni robocze. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana lub nie zostanie odwołana w terminie, opiekun ma prawo pobrać opłatę za zarezerwowany czas i/lub uzgodnione leczenie, jeśli nie można leczyć innych pacjentów lub nie można wykonać innej uzgodnionej pracy, w wysokości 7,50 euro za pięć minut, maksymalnie 125 euro. Wyjątkiem jest sytuacja, która zdarza się po raz pierwszy i jest to wizyta trwająca maksymalnie 30 minut. Wówczas naliczane będą jedynie minuty zarezerwowane powyżej 30.
 4. Płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty zgłoszenia pacjenta. Wpłaty dokonane przez pacjenta zawsze służą w pierwszej kolejności uregulowaniu odsetek, odszkodowań i należności, a następnie rozliczeniu wymagalnych i wymagalnych faktur, które najdłużej zalegają z płatnością, nawet jeśli pacjent oświadczy, że płatność dotyczy faktury późniejszej. W przypadku wpłaty zaliczki zostanie ona zaliczona na poczet ostatniej faktury wynikającej z umowy. Niezależnie od powyższego świadczeniodawca ma zawsze prawo żądać natychmiastowej i/lub pieniężnej zapłaty.

Leczenie i informacja

 1. Przed przystąpieniem do rozległego i/lub radykalnego leczenia stomatologicznego, którego koszt wynosi 250 € (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) lub więcej, pacjent lub jego przedstawiciel prawny otrzyma pisemną i/lub cyfrową wycenę zawierającą opis usługi, które świadczeniodawca ma wykonać w ramach danego leczenia, stawkę naliczaną za usługę, a także przewidywane koszty materiałowe i techniczne. Koszty materiałowe i techniczne mogą być jedynie szacunkowe, ponieważ firma Tandartspraktijk Leidschendam jest w tym zakresie zależna od stron trzecich. W przypadku stosowania złota lub innych stopów obowiązuje aktualna cena dostawcy w momencie dostawy. W przypadku pozostałych cen technologii i usług ostateczne kwoty mogą odbiegać od budżetów maksymalnie o 10 proc. Jeżeli wcześniejsze zapewnienie nie jest racjonalnie możliwe, podmiot świadczący opiekę nie jest zobowiązany do przedstawienia wyżej wymienionej wcześniejszej wyceny w formie pisemnej i/lub cyfrowej, pod warunkiem, że koszty leczenia w tym przypadku – chyba że nie jest to również racjonalnie możliwe – muszą zostać opłacone przed omówiono pracę z pacjentem i/lub jego przedstawicielem prawnym.

W przypadku zmiany planu leczenia, nieprzewidzianych powikłań w trakcie leczenia lub przekroczenia budżetu, opiekun poinformuje o tym pacjenta w formie pisemnej.
Pacjent ma obowiązek dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty, które świadczeniodawca uzna za niezbędne do wykonania umowy, terminowo oraz w pożądanej formie i sposób.
Koszty dodatkowe i dodatkowe koszty leczenia powstałe w związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy, wynikłym z niedostarczenia żądanych danych i dokumentów, niezłożenia ich w terminie lub nienależytego ich dostarczenia, ponosi pacjent. Pacjent gwarantuje prawidłowość, kompletność i rzetelność danych i dokumentów udostępnianych podmiotowi leczniczemu.
Na życzenie pacjenta opiekun sporządza pisemną dokumentację zabiegów, na które pacjent wyraził zgodę, radykalną lub nie.

Reklamy i skargi

 1. Reklamacje dotyczące faktur należy składać w formie pisemnej do podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury, w przeciwnym razie uważa się, że pacjent zaakceptował fakturę jako prawidłową. Złożenie reklamacji dotyczącej faktury nie wstrzymuje terminu i zobowiązania płatniczego. Potrącenie z roszczeniami wzajemnymi jest niedopuszczalne. To samo dotyczy skarg składanych do Komisji ds. skarg stomatologicznych lub innego organu.

Przekroczenie terminu płatności

 1. Jeżeli pacjent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych nie terminowo, nienależycie lub tylko częściowo, pacjent zawsze popada w zwłokę bez konieczności powiadamiania o zwłoce, a należne kwoty stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku pacjent jest winien świadczeniodawcy odsetki ustawowe za okres zwłoki oraz wszelkie koszty, jakie musi ponieść świadczeniodawca w celu dochodzenia jego roszczenia, przy czym koszty pozasądowe ustala się na kwotę 15% należnej kwoty, z minimum 100 euro, bez uszczerbku dla prawa podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną do dochodzenia pełnego odszkodowania.
 2. W przypadku zaległości w płatnościach opiekun ma prawo wstrzymać dalsze leczenie lub zapewnić je jedynie w zamian za odpłatność gotówkową.

Gwarancja

 1. Stomatologia to zawód medyczny. Pomimo najwyższej staranności ze strony lekarza, wyniku leczenia nigdy nie można przewidzieć z całkowitą pewnością. W miarę możliwości podmiot świadczący opiekę zdrowotną poinformuje pacjenta o ryzyku z wyprzedzeniem. Na korony, mosty i implanty udzielamy 5 lat gwarancji, na nową protezę 2 lata, na uzupełnienia kompozytowe 1 rok. Z gwarancji tej można skorzystać jedynie wtedy, gdy pacjent co najmniej raz w roku zgłosi się do podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną w celu kontroli i konserwacji. Gwarancja traci ważność, jeśli osoby trzecie dokonają zmian w przedmiocie obrabianym. Forma gwarancji zostanie omówiona podczas wspólnej rozmowy stron.

Obciążenie

 1. Odpowiedzialność opiekuna ograniczona jest do kwoty, do której uprawnia wykupione przez opiekuna ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej powiększonej o kwotę udziału własnego opiekuna w ramach ubezpieczenia. W razie potrzeby pacjent może zapoznać się z niniejszą polityką w gabinecie podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną.

Godziny otwarcia

Poniedziałek
10:00 do 18:00

Środa
10:00 do 18:00

Piątek
10:00 do 18:00

Na małą skalę i osobiście

Poświęcamy dużo czasu na leczenie i poświęcamy Ci uwagę, na jaką zasługujesz.

Praktykant na stałe

Zabiegi zawsze przeprowadza stały lekarz stomatolog.

Nowoczesny sprzęt

Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą opiekę.

Szybka pomoc, krótki czas oczekiwania

Mamy krótki czas oczekiwania, szybko otrzymasz pomoc.

Mówimy różnymi językami

Oprócz języka niderlandzkiego i angielskiego, mówimy także po polsku.

Ocena Google
4.9
Na podstawie 23 recenzji
js_loader
pl_PL