Gabinet jest zamknięty, ale śmiało dzwoń

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Tandartspraktijk Leidschendam

Artykuł 1. Ogólne

Praktyka stomatologiczna Leidschendam zapewnia, że (specjalne) dane osobowe pacjentów są traktowane z ostrożnością. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W niniejszym Regulaminie prywatności chcielibyśmy poinformować Cię bardziej szczegółowo o naszej polityce.

Artykuł 2. Definicje

Dla przejrzystości krótko wskazujemy, co rozumiemy pod niektórymi pojęciami:

 • Dane osobiste: wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować pacjenta.
 • Odpowiedzialny: administratora, o którym mowa w art. 4 ust. 7 Rozporządzenia. Do niniejszego regulaminu prywatności należy praktyka stomatologiczna.
 • Przetwarzanie/Przetwarzanie: jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się w sposób zautomatyzowany, czy nie, takie jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizacja, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, gromadzenie ze sobą połączenia, a także blokowania, usuwania lub niszczenia Danych Osobowych.
 • Edytor: osoba odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu gabinetu stomatologicznego, niepodlegająca jego bezpośredniej władzy, np. asystenci zatrudnieni przez Administratora.
 • Podmiot danych: osoba, której dotyczą Dane Osobowe, ogólnie rzecz biorąc, pacjent.
 • Ustawa wdrożeniowa: ustawa wdrożeniowa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U. 2016, L 119).
 • Przepisy dotyczące prywatności: ten dokument.
 • Dane pseudonimizowane: Dane osobowe, których nie można już powiązać z konkretną osobą, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych danych. Te dodatkowe dane są przechowywane w taki sposób, że nie można ich powiązać z konkretną osobą.

Artykuł 3. Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe pochodzą lub pochodzą z danych przekazanych ustnie i pisemnie przez Podmiot danych lub jego przedstawiciela prawnego. Dane osobowe mogą być także udostępniane przez ubezpieczyciela zdrowotnego, lekarza pierwszego kontaktu, innych lekarzy, specjalistów, świadczeniodawców lub osoby lub instytucje inne niż wymienione.

Artykuł 4. Jak i dlaczego przetwarzamy dane?

 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty w stosunku do Osoby, której dane dotyczą. Ponadto gromadzenie Danych Osobowych odbywa się w określonych, wyraźnie opisanych i zgodnych z prawem celach. Ich Przetwarzanie nie odbywa się w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie uważa się za niezgodne z pierwotnymi celami.
 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • Zawarcie i przeprowadzenie leczenia (umowa);
  • Ochrona żywotnych interesów Podmiotu Danych, takich jak sytuacje awaryjne;
  • Promowanie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej (np. ciągłość działania);
  • Niezbędność do wywiązania się z obowiązku prawnego lub umowy z Podmiotem Danych.
  • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie, w jakim są wystarczające, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne, biorąc pod uwagę cele, w jakich są Przetwarzane.
  • Praktyka stomatologiczna przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
   • Traktowanie osoby, której dane dotyczą;
   • Informowanie i kontaktowanie się z podmiotem danych;
   • Administracja finansowa;
   • Dobre funkcjonowanie strony.
   • Przeprowadzanie badań satysfakcji pacjentów

 

Artykuł 5. Warunki zgody

 • Administrator może wykazać, że Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na Przetwarzanie.
 • Osoba, której dane dotyczą, może zawsze wycofać wyrażoną zgodę.


Artykuł 6. Inne informacje

Dane zanonimizowane nie wchodzą w zakres niniejszego Regulaminu Prywatności.

Artykuł 7. O jakie dane chodzi?

Przetwarzanie może dotyczyć następujących kategorii danych:

 • Nazwisko, imiona, inicjały, tytuł, płeć, data urodzenia, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, numer telefonu i podobne dane wymagane do komunikacji, a także szczegóły płatności Podmiotu Danych;
 • Numer administracyjny, który nie zawiera żadnych informacji poza literą a;
 • Dane, o których mowa w lit. a, rodziców, opiekunów lub opiekunów nieletnich Podmiotów Danych;
 • Dane, o których mowa w lit. a, członków rodziny lub krewnych Podmiotu Danych, a także innych osób poinformowanych o dobrostanie i zdrowiu Podmiotu Danych;
 • Informacje o stanie zdrowia Osoby, której dane dotyczą, a w przypadku chorób dziedzicznych, członków jej rodziny i krewnych;
 • Inne szczególne Dane Osobowe mające na celu właściwe leczenie lub opiekę nad Podmiotem Danych;
 • Informacje na temat leczenia, które podjęło i które ma zastosować Osoba, której dane dotyczą, a także zapewnionych leków lub udogodnień;
 • Informacje o naliczaniu, ewidencjonowaniu i pobieraniu odszkodowania;
 • Informacje o ubezpieczeniu Osoby, której dane dotyczą;
 • Pozostałe dane niezbędne do leczenia.


Artykuł 8. Obowiązek informacyjny

 • Zanim Administrator Przetworzy Dane Osobowe, informuje Podmiot Danych i/lub jego przedstawiciela prawnego:
  • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych kontaktowych;
  • Dlaczego określone, konkretne dane osobowe będą przetwarzane;
  • Jeżeli ma to zastosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
  • Jak przetwarzane są dane osobowe;
  • Okres, przez jaki Dane Osobowe będą przechowywane, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • Wszelkie inne informacje, które należy podać w celu zachowania należytej staranności. Oznacza to również: Im bardziej wrażliwe Dane Osobowe, które Administrator chce Przetwarzać, tym dokładniejsze informacje muszą zostać przekazane.
  • Jeżeli żądanie Danych Osobowych jest wymagane za pośrednictwem strony trzeciej lub są przekazywane stronie trzeciej, obowiązek informacyjny jest spełniony w ten sam sposób przed uzyskaniem lub dostarczeniem Danych Osobowych, chyba że można to zrobić jedynie przy nieproporcjonalnym wysiłku.


Artykuł 9. Prawo dostępu

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych i może żądać następujących informacji:
  • Opis celu lub celów Przetwarzania Danych Osobowych;
  • Wszelkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia Danych Osobowych;
  • Kategorie danych, których dotyczy Przetwarzanie;
  • Przegląd odbiorców lub kategorii odbiorców, którzy otrzymali Dane Osobowe;
  • jeżeli to możliwe, okres, przez który przewidywane są przechowywanie Danych Osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • Że Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Wniosek o dostęp może zostać odrzucony z następujących powodów:
   • Wnioskodawca nie jest Podmiotem Danych lub jego żądanie nie dotyczy danych, które dotyczą wyłącznie wnioskodawcy;
   • Osoba składająca wniosek nie ukończyła jeszcze 16 lat i/lub została umieszczona pod opieką. W takim przypadku z żądaniem może wystąpić jedynie przedstawiciel ustawowy;
   • Administrator odpowiedział już niedawno na podobny wniosek tego samego wnioskodawcy;
   • Ochrona Osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób;
   • Dla bezpieczeństwa państwa i/lub zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw.


Artykuł 10. Inne prawa

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu Przetwarzanie zostanie wstrzymane przez Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych Danych Osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych.

Ponadto Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane, gdy Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów, dla których zostały zebrane.

 • Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, ma prawo uzyskać od Administratora ograniczenie przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej Dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej formie nadającej się do odczytu maszynowego.


Artykuł 11. Wykonywanie praw przez Podmiot Danych

Administrator podejmuje odpowiednie działania, aby Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała komunikację lub informacje dotyczące praw opisanych w niniejszym Regulaminie prywatności w sposób zwięzły, przejrzysty i przystępny oraz jasnymi słowami.

Artykuł 12. Dostęp i odbiorcy danych osobowych

 • Zasadniczo dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie Osoby, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim dostęp jest niezbędny do ich pracy.
 • Jeżeli Przetwarzanie odbywa się w imieniu Administratora, Administrator zwraca się wyłącznie do Procesorów, którzy dają odpowiednie gwarancje, że Dane Osobowe są Przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem, Ustawą wdrożeniową lub opartymi na nich przepisami.
 • W przeciwnym razie dostęp/dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym osobom i organom:
  • Naukowcy, o których mowa w art. 7:458 Kodeksu cywilnego;
  • ubezpieczyciele zdrowotni w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia;
  • Osobom trzecim odpowiedzialnym za dochodzenie roszczeń w zakresie, w jakim dostęp/udzielenie jest niezbędne i nie dotyczy to danych medycznych;
  • Inne, gdy podstawą Przetwarzanych Danych jest:

(i) Zgoda osoby, której dane dotyczą;

(ii) Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;

(iii) Ochrona żywotnych interesów Podmiotu Danych.

 • Inne, gdy dalsze Przetwarzanie odbywa się w celach historycznych, statystycznych lub naukowych, jeżeli Administrator podjął niezbędne działania, aby dalsze Przetwarzanie odbywało się wyłącznie w tych celach.


Artykuł 13. Rejestr

Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiada. Rejestr ten zawiera następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora oraz, jeżeli ma to zastosowanie, inspektora ochrony danych;
 • Cele przetwarzania;
 • Kategorie danych, których dotyczy Przetwarzanie;
 • Kategorie odbiorców, którym przekazywane są Dane Osobowe;
 • jeżeli to możliwe, planowany okres, w ciągu którego Dane Osobowe powinny zostać usunięte;
 • Jeśli to możliwe, opis podjętych środków technicznych i organizacyjnych.


Artykuł 14. Zawiadomienie o naruszeniu

 • Jeżeli doszło do naruszenia w związku z Danymi osobowymi, Administrator poinformuje Podmiot danych oraz holenderski organ ochrony danych tak szybko, jak to możliwe po powzięciu o tym informacji, jeśli i w zakresie wymaganym przez prawo.
 • Powiadomienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, zawiera co najmniej:
  • charakter naruszenia;
  • prawdopodobne konsekwencje naruszenia;
  • środki podjęte przez Administratora w wyniku naruszenia;
  • Punkt kontaktowy, w którym można uzyskać więcej informacji.


Artykuł 15. Okresy przechowywania

 • Dane medyczne uzyskane w celu zawarcia lub realizacji umowy na leczenie będą przechowywane przez 15 lat. Administrator nie jest zobowiązany do stosowania dłuższych okresów przechowywania niż wymagają tego przepisy prawa, w szczególności art. 7:454 par. 3 Kodeksu Cywilnego.
 • Pozostałe Dane Osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały Przetworzone. Kiedy te Dane Osobowe nie będą już potrzebne, zostaną usunięte.


Artykuł 16. Poufność

 • Administrator, Procesor oraz każda osoba, która z upoważnienia Administratora ma dostęp do Danych Osobowych, jest zobowiązana do zachowania poufności Danych Osobowych.
 • Dane dotyczące zdrowia Podmiotu(-ów) Danych są uważane za „specjalne Dane Osobowe”. Przetwarzając szczególne Dane Osobowe, każdy, kto je Przetwarza, ma obowiązek zachowania poufności. Wynika to z urzędu, zawodu lub umowy o pracę danej osoby.


Artykuł 17. Bezpieczeństwo

 • Administrator ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych.
 • „Odpowiednie” oznacza, że podjęte środki bezpieczeństwa są odpowiednie do ryzyka, że Dane Osobowe będą (dalsze) przetwarzane niedbale lub niezgodnie z prawem i szkód, jakie z tego wynikną. Podjęte środki muszą zapewniać, że:
  • Dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione;
  • Dane Osobowe są prawidłowe i nie zostaną utracone;
  • Dane Osobowe są dostępne bez przeszkód w celu zgodnego z prawem Przetwarzania, zgodnie z ustaleniami wewnątrz organizacji.
  • We wszystkich przypadkach Administrator odpowiada za politykę bezpieczeństwa informacji i promuje tę politykę w gabinecie stomatologicznym.


Artykuł 18. Postanowienia końcowe

 • Administrator nie przyjmuje na siebie większej liczby obowiązków niż te, do których jest zobowiązany przepisami prawa, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z Podmiotem Danych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • Zmiany niniejszego Regulaminu Prywatności dokonuje Administrator. Zmiany w Regulaminie Prywatności mają zastosowanie do Podmiotu(-ów) Danych po powiadomieniu Podmiotu(-ów) Danych o zmianie.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia  weszło w życie z dniem 01.09.2022r.

Godziny otwarcia

Poniedziałek
10:00 do 18:00

Środa
10:00 do 18:00

Piątek
10:00 do 18:00

Na małą skalę i osobiście

Poświęcamy dużo czasu na leczenie i poświęcamy Ci uwagę, na jaką zasługujesz.

Praktykant na stałe

Zabiegi zawsze przeprowadza stały lekarz stomatolog.

Nowoczesny sprzęt

Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą opiekę.

Szybka pomoc, krótki czas oczekiwania

Mamy krótki czas oczekiwania, szybko otrzymasz pomoc.

Mówimy różnymi językami

Oprócz języka niderlandzkiego i angielskiego, mówimy także po polsku.

Ocena Google
4.9
Na podstawie 23 recenzji
js_loader
pl_PL